About FairPark II

About Fair Park II

What is FAIR PARK II? What is Parkinson’s Disease? What is iron chelation?

Who is involved in Fair Park II?

Who?

Who is involved? Who are the patients? Can I get involved?

Fair Park II Progress

Progress

Find out how we are getting on with the study through our regular updates

News

Recruitment for the FAIR PARK II study is now closed: The last patient has been enrolled on December 5th 2019

 

The FAIR-PARK II 6h annual meeting was held virtually on 22nd April 2021 

The FAIR-PARK II 5th annual meeting was held in Paris, France on 26th June 2019.

The FAIR-PARK II 4th annual meeting was held in Lisbon, Portugal on 15th and 16th June 2018.

The FAIR-PARK II 3rd annual meeting was held in Amsterdam, Netherlands on 26th and 27th June 2017.

The FAIR-PARK II 2nd annual meeting was held in Berlin, Germany on 23-24 June 2016.

The FAIR-PARK II kick-off meeting was held in Lille, France on 4-5 May 2015.

Recruitment for the FAIR PARK II study is now open: The first patient has been enrolled in Lille's hospital on February 9th 2016

The final list of European expert centres for the clinical trial is available since October 2015.

The final version of the protocol, as released by competent authorities and ethic national committees is available since january 2016

 

Patient Recruitment Countdown

16th December 2019

Patients to be recruited

0

Patients recruited

372

The recruitment is now closed

 

 

 

FAIR-PARK-II projekt: Konzervativní chelatace železa jako léčebná strategie zpomalující progresi Parkinsonovy nemoci


FAIR-PARK-II je 5-letý evropský projekt, který obdržel finanční prostředky z Programu H2020 pro výzkum a inovace Evropské unie v lednu 2015. Tento projekt umožní prostřednictvím evropské klinické studie ověřit účinnost a bezpečnost léčby vyvazující železo: deferipron. Tento přístup snižující přetížení mozkové tkáně železem by mohl omezit úbytek neuronů, a tím i progresi Parkinsonovy nemoci.
Programje koordinován univerzitní nemocnicí v Lille s podporou French NS-PARK / FCRIN, sítí Evropského klinického výzkumu (ECRIN), jsou zapojena pacientská sdružení (EPDA a France Parkinson). Tento program spojuje 15 partnerů včetně jednoho průmyslového přispěvatele, vědce a lékaře, národní leadery a koordinátory evropských klinických výzkumných sítí zaměřených na výzkum Parkinsonovy choroby.
Díky angažovanosti těchto partnerů může být propojeno 24 klinických center s odbornými znalostmi v poskytování léčby Parkinsonovy nemoci. Těchto 24 expertních center je rozmístěno v 8 evropských zemích (Rakousko, Česká republika, Anglie, Francie, Německo, Nizozemsko, Portugalsko a Španělsko) a sjednocuje své úsilí posunout výzkum vpřed s cílem uskutečnit do roku 2018 nábor 338 pacientů.
Další strana: Po stopách železa

________________________________________________________________________________

Po stopách železa

Parkinsonova nemoc je způsobena progresivní degenerací neuronů v mozkovém jádře, které se nazývá černá substance. Toto jádro vytváří neurotransmiter (přenašeč) s názvem dopamin, který hraje klíčovou roli v kontrole pohybu. Současná léčba nahrazující dopamin umožňuje částečné zlepšení motorických příznaků této choroby (například třesu, svalové ztuhlosti nebo poruchy stability), nicméně nemá významný vliv na jiné nemotorické příznaky (například: poruchy čichu, paměti, vegetativního nervstva, spánku, nebo bolest či únava) a nezastavuje progresi degenerace neuronů dlouhodobě směřující ke zhoršování zdravotního postižení pacientů.
Černá substance u pacientů s Parkinsonovou nemocí obsahuje vysokou koncentraci železa. Tým farmakologů a neurologů v Lille a další skupiny předložily hypotézu, že léky vychytávající železo (ať už vyvázáním ve tkáni nebo vylučováním z organismu) mohou snížit nadměrné množství železa v mozku, tím se zpomalí úbytek neuronů a omezí rozvoj onemocnění. Tato inovativní terapie by mohla být doplňkem současné standardní léčby příznaků.
FAIR-PARK-II je tedy projekt, který umožňuje prostřednictvím této klinické studie ověřit efektivitu nového léčebného přístupu.
Další strana: Fair-Park-II, první naděje

________________________________________________________________________________

Fair-Park-I: První naděje

Prof. David Devos (hlavní koordinátor) provedl v nedávné době první ověřovací klinickou studii s názvem FAIR-PARK-I. Hlavním cílem této pilotní studie bylo testování konceptu a proveditelnosti léčby Parkinsonovy nemoci deferipronem za současného shromažďování údajů podporujících potenciální účinnost deferipronu (železo vychytávající léčivo) u 40 pacientů, kteří trpí časnou fází Parkinsonovy nemoci.
Léčba trvala dva roky.
Hlavní cíle studie FAIR-PARK-I byly splněny, potvrdilo se, že deferipron je dobře snášen a u pacientů došlo po 2 letech ke snížení motorických příznaků a známkám zpomalení progrese onemocnění. Jedná se o povzbuzující výsledky naznačující účinnost této léčby.
Na základě těchto předběžných pozitivních zjištění je však zapotřebí realizovat další klinické studie ověřující terapeutický účinek deferipronu v léčbě Parkinsonovy choroby a Fair-Park-II je první z těchto potvrzujících zkoušek.
Další strana: Fair-Park-II: studie ve velkém měřítku

________________________________________________________________________________

Fair-Park-II: studie ve velkém měřítku

Evropský projekt FAIR-PARK-II představuje druhý klíčový krok k posouzení tohoto nového terapeutického přístupu, který by měl umožnit ověření výsledků z předchozí studie na širší populaci pacientů.
Této studie se zúčastní 338 pacientů s časným stadiem Parkinsonovy nemoci, což představuje významný krok vpřed směrem k ověření tohoto nového léčebného postupu, k prohloubení vědeckých poznatků v oblasti patofyziologie této nemoci a také ke zlepšení péče o pacienty.
Studie je sponzorována Fakultní nemocnicí v Lille, podporována Francouzskou národní sítí pro klinický výzkum PD (NS-Park / FCRIN) a Evropskou sítí klinického výzkumu (ECRIN). Ten je financován Evropským společenstvím v rámci grantu N ° 633190.
Studie se zaměřuje na pacienty ve věku 18 až 80 let, u kterých byla nově diagnostikována Parkinsonova choroba ve velmi raném stádiu, a u kterých nebyla dosud započata žádná léčba.
Tito pacienti budou léčeni a sledováni v jednom z 24 odborných center v Evropě, která jsou začleněna do FAIR-PARK-II projektu.
Další strana: Fair-Park-II: cíle

________________________________________________________________________________

Fair-Park-II: cíle

Hlavním cílem tohoto výzkumu je zhodnotit vliv deferipronu na přítomné motorické a nemotorické příznaky Parkinsonovy choroby a posoudit dopad této léčby na postupné zhoršování příznaků v čase.
Jinými slovy chceme zjistit, zda užívání deferipronu vede k zmírnění typických příznaků spojených s Parkinsonovou nemocí a ke zpomalení progrese zdravotního postižení způsobené zhoršováním uvedených symptomů.
Budeme ověřovat hypotézu, že zdravotní postižení měřené pomocí celkového skóre referenční stupnice u Parkinsonovy nemoci (MDS-UPDRS) bude nižší u skupiny užívající deferipron, než u skupiny užívající placebo.
Studie rovněž posoudí snášenlivost a bezpečnost deferipronu u pacientů s časnou Parkinsonovou nemocí.
Další strana: Jak se tento výzkum bude provádět?

________________________________________________________________________________

Jak se tento výzkum bude provádět?

Tato studie bude porovnávat dvě skupiny pacientů. Jedna skupina bude užívat deferipron a druhá placebo (neúčinnou látku) po dobu 9 měsíců. Deferipron nebo placebo bude pacientům přiděleno náhodným výběrem (půl na půl).
Deferipron a placebo tablety vypadají naprosto stejně (tablety podávané dvakrát denně: jedna ráno a jedna večer). Ani pacienti, ani lékaři provádějící výzkum nebudou vědět, do které ze dvou uvedených skupin pacienti patří a jaký lék užívají.
Účast pacienta ve studii bude trvat 10 měsíců a bude zahrnovat 6 nemocničních návštěv.
Klinické, biologické (krevní testy, lumbální punkce) a radiologické (MRI – magnetická rezonance) zkoušky budou provedeny v průběhu nemocničních návštěv s cílem analyzovat přesněji mechanismy onemocnění a interakce s léčbou. Lékaři provádějící výzkum použijí několik různých klinických škál pro posouzení tíže příznaků ve vztahu k Parkinsonově nemoci s cílem změřit účinek léčby. Poslední posouzení se provede jeden měsíc po ukončení léčby.
Další strana: Očekávané přínosy

________________________________________________________________________________

Očekávané přínosy

Z individuálního hlediska může zkoumaná léčba mírně snížit motorické a nemotorické postižení související s Vaší nemocí, a zároveň snížit rychlost zhoršování Vašeho onemocnění. Bez ohledu na to jakou léčbu budete dostávat, budete těžit z vyšetření a dalšího sledování ve specializovaném centru zabývajícím se léčbou Parkinsonovy nemoci.
Tato studie bude mít přínos pro celou společnost. Její výsledky nám umožní zjistit, zda má deferipron významný účinek na motorické projevy způsobené onemocněním a eventuálně nám umožní zlepšit zdravotní péči poskytovanou pacientům s Parkinsonovou chorobou.
Další strana: Jaké jsou možné nevýhody a předvídatelná rizika?

________________________________________________________________________________

Jaké jsou možné nevýhody a předvídatelná rizika?

Možné nevýhody se v podstatě týkají potenciálních vedlejších účinků léku používaného v této studii.
Deferipron (FERRIPROX®) je lék, který se často předepisuje po celém světě pro léčbu poruch spojených s mírným nadbytkem železa. Je obvykle dobře snášen a jeho nepříznivé účinky jsou dobře známy.
Hlavním rizikem, které vzniká u méně než 3% případů, je snížení počtu bílých krvinek, které však nebude mít žádné nepříznivé následky za předpokladu, že se podávání léku přeruší, jakmile se pokles bílých krvinek zjistí.
Během prvních 6 měsíců je plánováno pečlivé sledování krevního obrazu jednou týdně (poté 1x měsíčně), což umožní v případě potřeby okamžitě přerušit léčbu.
Další strana: Spoléháme na Vás

________________________________________________________________________________

Spoléháme na Vás

Máte-li případný zájem o účast v této studii, prosím, vyplňte on-line dotazník, abychom mohli zjistit, zda jste vhodným kandidátem pro účast v tomto výzkumu, či nikoliv.
Tento dotazník je krátký a žádný z uvedených údajů nebude uchováván. Nejsou požadovány žádné osobní údaje.

 

 

 

 

 

Form 1

Nous vous remercions d’avoir pris le temps de compléter le questionnaire. Les premières données nous indiquent que vous présentez les principaux critères pour participer à cette étude. Nous vous proposons de prendre contact avec l’équipe médicale de l’étude la plus proche de votre domicile pour obtenir des informations complémentaires et discuter de votre potentielle participation à l’étude 

 

Ø  Centre Expert Parkinson - Institut des Maladies Neurodégénératives, Hôpital Pellegrin, 33 000 Bordeaux

Contact : 05 57 82 14 62 / sandrine.dupouy@chu-bordeaux.fr

 

Ø  Hôpital Gabriel Montpied, 63000 Clermont-Ferrand

Contact : 04 73 75 49 91 / irieu@chu-clermontferrand.fr

 

Ø  Centre Hospitalier Regional et Universitaire de Lille , 59000 Lille

Contact : 03 20 44 59 62 /  francine.niset@chru-lille.fr

 

Ø  CHU de Lyon, 69677 Lyon

Contact :04 27 85 62 08 /  helene.merle@chu-lyon.fr

 

Ø  CHU de la Timone, 13385 Marseille

Contact :  04 91 38 43 33 manel.nouira@ap-hm.fr

 

Ø  Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, Hôpital de la Pitié-Salpétrière, 75013 Paris

Contact :01  42 16 57 62,   maura.rodrigues@aphp.fr

 

 

Ø  CHU de Strasbourg, 67098 Strasbourg

Contact : +33 3 88 12 86 42/ nadia.barun@chru-strasbourg.fr

 

Ø  Centre d'Investigation Clinique de l'Hôpital Purpan, 31000 Toulouse

Contact : 05.61.77.20.37/ souyris.c@chu-toulouse.fr

Nous vous remercions d’avoir pris le temps de compléter le questionnaire. Les premières données nous indiquent que vous ne pouvez pas participer à cette étude. Le réseau national de recherche clinique dans la maladie de Parkinson (réseau NS-Park/ F-CRIN) mène d’autres essais cliniques, nous vous proposons de visiter les sites « NS-Park » et « Fox Trial Finder » pour avoir des informations sur les essais en cours dans le domaine. 

Form 2

Thank you for taking the time to complete this questionnaire. The initial data you have provided shows that you meet the main criteria for taking part in this study, so we suggest you to contact the closest study medical team to get additional information and discuss about your potential participation:

 

 University Hospital, Cambridge, UK

Contact :jacqueline.young@addenbrooks.nhs.uk

 

 Southern General Hospital, Glasgow, UK

Contact : +44 (0)141 201 2590/ Tracy.Murphy@ggc.scot.nhs.uk

 

 Newcastle University, UK

Contact : 0044 191 208 1281/ Helen.pilkington@nuth.nhs.uk

Thank you for taking the time to complete this questionnaire. This trial has very specific requirements in terms of who is suitable to take part, and unfortunately the initial data you have provided shows that we cannot include you in this study. However, there are a number of other clinical trials taking place that you may be suitable for and that might be of interest to you.

 

Please register with www.foxtrialfinder.com or visit www.cureparkinsons.org.uk or www.ParkinsonsMovement.com to find out about other trials that might be of interest to you.

Form 3

Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diesen Fragebogen auszufüllen. Die Angaben, die sie gemacht haben, zeigen, dass Sie die Hauptkriterien für die Teilnahme an dieser Studie erfüllen. Daher empfehlen wir, dass sie das nächste Studienzentrum kontaktieren um mehr Informationen zu erhalten und eine mögliche Teilnahme zu besprechen:

 

Ø  Medical University of Innsbruck, Austria.

 

Contact: 00 43 512 504 25810 (81553) / Katarzyna.Wachowicz@tirol-kliniken.at

Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diesen Fragebogen auszufüllen. Die Angaben, die sie gemacht haben, zeigen, dass Sie nicht an dieser Studie teilnehmen können. Es werden andere Parkinson-Studien in Ihrer Gegend durchgeführt, an denen Sie vielleicht interessiert sind. Bitte besuchen Sie dazu die Webseite des „Fox Trial Finder“ um mehr darüber zu erfahren..

Form 4

Děkujeme, že jste si udělal/a čas na vyplnění tohoto dotazníku. Počáteční údaje, které jste poskytl/a, ukazují, že jste nesplnil/a hlavní kritéria pro účast v této studii. Je možné, že probíhají další klinické studie, které jsou pro Vás vhodné. Máte-li zájem o informace ohledně výzkumu, který probíhá v této oblasti, navštivte webové stránky "Fox trial Finder", nebo se zeptejte svého neurologa. 

Děkujeme, že jste si udělal/a čas na vyplnění tohoto dotazníku. Počáteční údaje, které jste poskytl/a, ukazují, že jste splnil/a hlavní kritéria pro účast v této studii. Doporučujeme Vám, abyste se obrátil/a na nejbližší studijní lékařský tým, kde můžete získat další informace ke své potenciální účasti:

 

Ø  Charles University, Praha, Czech Republic

          Contact : Petra.Nesvacilova@vfn.cz

Get the latest updates via our feeds

 Get the latest updates via our feed

Subscribe to our newsletters

Subscribe to our newsletters

Contact us

 Contact us info@fairpark2.eu

FAIR PARK II

Conservative iron chelation as a disease modifying strategy in Parkinson’s disease: a multicentric, parallel-group, placebo-controlled, randomised clinical trial of deferiprone

Latest News Articles

Contact Us

People

Scientific Coordinator: Prof David Devos
Project Manager (CHRUL): Pauline Guyon pauline.guyon@chru-lille.fr
Senior Project Manager (IT): Delphine Smagghe delphine.smagghe@inserm-transfert.fr
Project Manager (IT): Stephanie Le Naour stephanie.lenaour@inserm-transfert.fr

Addresses

Centre Hospitalier Regional et Universitaire de Lille (CHRUL), 2 avenue Oscar Lambret - 59037 Lille Cedex
Inserm-Transfert (IT), 7 rue de Watt - 75013 Paris, France

Lille CHRUL

Paris Inserm Transfert

Go to top